Εκσυγχρονισμός της επιχείρησης με ρομποτικό βραχίονα στην ρολοκοπτική μηχανή.

Η SER.PA.M A.E στο πέρας των χρόνων εκσυγχρονίζεται, και βελτιώνει την ποιότητα των χαρτιών της. Ταυτόχρονα όμως, διατηρεί και ως κύριο μέλημά της, την βελτίωση των συνθηκών εργασίας του προσωπικού της. Λόγο καθημερινής λειτουργίας της ρολοκοπτικής και αύξηση της παραγωγής, αποφάσισε η εταιρία να τοποθετήσει το ρομπότ έτσι ώστε να αυξηθεί η παραγωγή μειώνοντας ”…

Περίσσότερα

The characteristics of the crepe paper

Paper fibers are divided into long and short fibers. When the paper is made from pulp then it consists of long fibers and has greater strength, while the paper you produce from recycled paper, like us, then the paper consists of short fibers because it goes through processing many times. Due to its elasticity, flexibility,…

Περίσσότερα